⚙ī¸Mijn website is offline

Is jouw website niet meer bereikbaar? Als het aan de server ligt, dan zijn we er reeds van op de hoogte. Alle door ons ontwikkelde websites worden 24/7 gemonitord.

Wanneer je zeker wil zijn dat wij reeds op de hoogte zijn, neem dan een kijkje op onze statuspagina.

Zodra een website niet meer bereikbaar is door server issues, ontvangen wij hiervan een melding waarna we onmiddellijk onze support inschakelen om na te gaan waar het probleem ligt en het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Maar misschien is jouw website niet down en is jouw IP-adres wel geblokkeerd, waardoor het probleem zich dan enkel bij jou ter plaatse voordoet.

Neem de tijd om even via een ander netwerk naar de website te surfen. Schakel bijvoorbeeld op uw smartphone de connectie met jouw wifi-netwerk uit en probeer via data verbinding jouw website te bezoeken. Lukt dit wel? Dan is het IP-adres van jouw PC geblokkeerd (WiFi-netwerk).

Lukt dit ook niet? Desondanks het feit dat wij hier normaal gesproken al van op de hoogte te zijn, vragen wij je toch dit te melden.

Vermeld altijd je volledige naam, jouw klantnummer, de domeinnaam, jouw e-mailadres en contactgegevens. (Jouw klantnummer kan je steeds terugvinden op onze facturen)

_____________________________

Last updated