⚙ī¸Ik wil nieuwe functies laten ontwikkelen

We ontwikkelden jouw website of webshop maar er zijn nieuwe functionaliteiten die je wenst toe te voegen of te laten ontwikkelen?

  • Vermeld altijd je klantnummer, de website of webshop waarover dit gaat, jouw e-mailadres en contactgegevens. (Jouw klantnummer kan je terugvinden op de jaarlijkse factuur.)

  • Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk welke nieuwe functionaliteiten je wenst toe te voegen.

  • Na het ontvangen van de aanvraag nemen wij persoonlijk contact met je op om de mogelijkheden en eventuele workload te bespreken.

_____________________________

Last updated