⚙ī¸Bepaalde functies werken niet meer

Heel vervelend, maar dat kan uiteraard wel eens voorvallen. Het niet meer werken van bepaalde functies of functionaliteiten kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan dit bijvoorbeeld voorvallen na het updaten van de core software of bepaalde plugins (die niet meer compatibel zijn), bij de automatische update van de PHP-versie(s), code of functionaliteiten die niet langer ondersteund worden of een menselijke tussenkomst kan natuurlijk ook steeds de oorzaak zijn.

Wanneer bepaalde functies of functionaliteiten op jouw website of webshop niet meer werken, kunnen wij deze debuggen (het probleem opsporen en bijsturen waar nodig).

Om sneller tot de gepaste oplossing te komen, hebben we wat meer info van je nodig.

Opgelet! Desondanks het feit dat wij je altijd graag verderhelpen, zijn aan onze tussenkomsten kosten verbonden. Waarom is hier een kost aan verbonden?

  • Vermeld altijd je klantnummer, de website of webshop waarover dit gaat, jouw e-mailadres en contactgegevens. (Jouw klantnummer kan je terugvinden op de jaarlijkse factuur.)

  • Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk welke functies of functionaliteiten niet meer werken op je website of webshop.

  • Na het ontvangen van de aanvraag nemen wij persoonlijk contact met je op om de mogelijkheden en eventuele workload te bespreken.

_____________________________

Last updated